House Teacher – Bhim Prakash Shahi

House Captain – Sabina Thapa

Vice Captain – Barsha Bhandari