House Teacher – Yubraj Thapa

House Captain – Suraj Dangi

Vice Captain – Sanchita Rana